Avedaran

Աւետարան

About Us

Ճաշակեցէք և տեսէք զի քաղցր է ՏէրTHE SYMBOL OF FAITH

            

 ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՀԱՒԱՏՈՅ

    We believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, and of all things that are seen and unseen. And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the Only-born, begotten of the Father, that is of the same essence of the Father. God from God, light from light, true God from true God; begotten and not made; of one essence with the Father, by whom were made all things in heaven and on earth, the seen and the unseen. For us and for our salvation he came down from heaven and was incarnate, became human, and by the power of the Holy Spirit was born perfectly of the Holy Virgin Mary, from whom he took body, soul and mind, and everything that is human, truly and not in appearance only. He suffered, was crucified, was buried, and on the third day rose again; he ascended into heaven with the same body and sits at the right hand of the Father. He will come again with the same body and with the glory of the Father to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.

    We believe also in the Holy Spirit, who is perfect and not created, who spoke through the law, and the prophets and the gospels; he descended upon the River Jordan, was preached by the apostles and lives it the saints.

    We believe also in on catholic and apostolic holy Church; in one baptism of repentance for the remission and forgiveness of sins; in the resurrection of the dead, in the eternal judgment of souls and bodies, in the kingdom of heaven and in the life eternal.


    Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելաց եւ աներեւութից: Եւ ի մի Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Ասուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածին, այսինքն յէութենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ, լույս ի լույսոյ, Աստուած  ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած: Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք: Որ յաղագս մեր՝ մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարեալապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով: Որով էառ մարմին, հոգի, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք: Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հոր ի դատել զկէնդանիս եւ զմեռեալս. որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախնան:

   Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս: Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն:

   Հաւատամք եւ ի միայն ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ Եկեղեցի: Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մէղաց: Ի յարութիւն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց. յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս: